Go Montgenevre Go Montgenevre
 Gomontgenevre webcam

Website Policies

GO MONTGENEVRE
GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.go-montgenevre.com (onze site), als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve dan af te zien van het gebruik van onze site.

INFORMATIE OVER ONS

www.go-montgenevre.com is een site die wordt beheerd door WWW.GO-TRAVEL.AGENCY LTD ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 9552801 en hebben onze statutaire zetel te WWW.GO-TRAVEL.AGENCY LTD, 264 High St, Beckenham BR3 1DZ.

TOEGANG TOT ONZE SITE

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de service die wij op onze site aanbieden in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook onze site op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze site, of onze gehele site, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om u toegang te verschaffen tot onze site. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij deze naleven.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina op onze site voor uw persoonlijke raadpleging en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen gebruiken los van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE

Commentaar en ander materiaal dat op onze site wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijk materiaal door een bezoeker van onze site, of door iemand die op de hoogte kan worden gebracht van de inhoud ervan.

ONZE SITE VERANDERT REGELMATIG

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of hem voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal op onze site wordt aangeboden zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze groep van ondernemingen en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verlies opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gelinkt zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn, met inbegrip van:
 • verlies van inkomsten of inkomsten;
 • verlies van zaken;
 • verlies van winst of contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspilde management- of kantoortijd; en

hetzij veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons onderstaande privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

TRANSACTIES GESLOTEN VIA ONZE SITE

Contracten voor de levering van diensten die via onze site of als gevolg van door u afgelegde bezoeken tot stand komen, worden beheerst door onze leveringsvoorwaarden.

UPLOADEN VAN MATERIAAL NAAR ONZE SITE

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal kunt uploaden naar onze site, of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze site, moet u zich houden aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen, en u vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie.

Al het materiaal dat u uploadt naar onze site wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, en wij hebben het recht om dergelijk materiaal voor elk doel te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u op onze site is geplaatst of geüpload een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor de inhoud of juistheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.

Wij hebben het recht om elk materiaal of posting die u op onze site plaatst te verwijderen indien, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of van het downloaden door u van materiaal dat op onze site of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

LINKEN NAAR ONZE SITE

U mag een link plaatsen naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die een vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom van u is.

Onze site mag niet worden geframed op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u linkt moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Indien u gebruik wenst te maken van materiaal op onze site dat afwijkt van hetgeen hierboven is uiteengezet, kunt u uw verzoek richten aan
info@go-montgenevre.com

LINKS VAN ONZE SITE

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend te uwer informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit, of verband houdt met, een bezoek aan onze site, hoewel wij het recht behouden om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

VARIATIES

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

BELEID AANVAARDBAAR GEBRUIK

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u onze website www.go-montgenevre.com mag bezoeken. Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik geldt voor alle gebruikers van en bezoekers aan onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u akkoord gaat met, en zich verbindt tot naleving van, al het beleid in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat een aanvulling vormt op onze voorwaarden en bepalingen.

Onze site wordt beheerd door Snow.Holiday Limited, handelend onder de naam Snow.Holiday ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 9552801 en zijn statutair gevestigd te WWW.GO-TRAVEL.AGENCY LTD, 264 High St, Beckenham BR3 1DZ.

INTERACTIEVE DIENSTEN

Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze sites, inclusief, maar niet beperkt tot chat rooms of andere live chat diensten (interactieve diensten).

Wij zullen ons best doen om mogelijke risico's voor gebruikers in te schatten, maar wij zijn niet verplicht toezicht te houden op interactieve diensten die wij op onze sites aanbieden, of deze te controleren of te modereren, en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst gemodereerd is of niet.

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van zijn ouder of voogd.

INHOUDSNORMEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze sites (bijdragen), en op alle interactieve diensten die daarmee verbonden zijn.
U moet de volgende normen zowel naar de geest als naar de letter naleven. De normen zijn van toepassing op elk deel van elke bijdrage, evenals op het geheel.
Bijdragen moeten:

 • Nauwkeurig zijn (waar ze feiten vermelden).
 • oprecht zijn (als ze meningen bevatten).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit ze zijn geplaatst.
 • Bijdragen mogen niet:
 • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon.
 • Materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Geweld promoten.
 • Discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd te bevorderen.
 • Geen inbreuk zal maken op het auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
 • Personen zou kunnen misleiden.
 • In strijd zijn met een wettelijke verplichting tegenover een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • Illegale activiteiten promoten.
 • Bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken.
 • Andere personen lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
 • Gebruikt worden om u voor te doen als iemand anders, of om uw identiteit of verwantschap met iemand anders verkeerd voor te stellen.
 • De indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is.
 • Onwettige handelingen zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik bepleiten, promoten of ondersteunen.

OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze sites. Wanneer een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.
Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u onze sites mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of één van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze sites te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van enige posting of materiaal dat door u naar onze sites is geüpload.
 • Het uitvaardigen van een waarschuwing aan u.
 • Juridische stappen tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
 • Verdere gerechtelijke stappen tegen u.
 • Bekendmaking van dergelijke informatie aan rechtshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De in dit beleid beschreven reacties zijn niet beperkt, en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.

WIJZIGINGEN IN HET BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

Wij kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze sites zijn gepubliceerd.

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang krijgt tot onze website www.go-montgenevre.com (onze site). Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik geldt voor alle gebruikers van en bezoekers aan onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u akkoord gaat met, en zich verbindt tot naleving van, al het beleid in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat een aanvulling vormt op onze voorwaarden voor websitegebruik.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid zijn van harte welkom. Indien u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, kunt u contact met ons opnemen via: WWW.GO-TRAVEL.AGENCY LTD, 264 High St, Beckenham BR3 1DZ of
info@go-montgenevre.com